Obory pevnosti „mladého“ SB

Obr. 9 Obory pevnosti „mladého“ SB