K dalšímu postupu Hlavního města Prahy v přípravě RR

V současné době je před odevzdáním komplexní podklad pro rozhodnutí Rady a Zastupitelstva HMP o změnách řešení stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, tzv. Konsolidovaná studie v úseku MÚK Bucharova – MÚK Jinonice, která shrnuje všechny dosavadní variantní studie (úsek Botanika, MÚK Řeporyjská, spojení Jinonického a Butovického tunelu a MÚK Jinonice). V jejím rámci byly zpracovány i varianty plného zakrytí v oblasti Botanika a MÚK Řeporyjská, ovšem při zachování dopravních připojení na stávající komunikační síť. Součástí nového řešení MÚK Řeporyjská není v žádné z navrhovaných variant vedení radiály po estakádě.

Tato studie hodnotí navrhovaná řešení dle jednotné metodiky ve vybraných parametrech, jako jsou ekonomika stavby a provozu, časová náročnost procesů změnových řízení, urbanistické přínosy apod. Studie bude v průběhu měsíce března předložena vedení HMP a příslušným orgánům RHMP a ZHMP k projednání. Na základě výsledků tohoto projednání na politické úrovni pak vedení hl. m. Prahy v průběhu druhého čtvrtletí roku 2024 rozhodne formou příslušného usnesení ZHMP o případném výběru variant změn projektu. Tato skutečnost není v rozporu s dlouhodobou snahou HMP získat pravomocné územní rozhodnutí pro stávající řešení. Případné změny budou řešeny následně změnou územního rozhodnutí, respektive jinou správní formou. Smysl dokončení územního řízení spočívá v možnosti zahájení realizace těch částí radiály, které nejsou změnami dotčené. Například Radlického tunelu.

Zároveň HMP připravuje participační akci pro představení všech variant nového řešení a objasnění dalšího postupu přípravy Radlické radiály. Tato participace bude probíhat fyzicky přímo v dotčeném území a v průběhu dubna až června tohoto roku.

keyboard_arrow_up