Práce v rámci doprovodných projektů

Začátkem července letošního roku byly dokončeny důležité stavby týkající se Radlické radiály:

  • stavba nájezdové rampy z křižovatky ulic Bucharova a Nárožní na dosud nevyužívanou část Rozvadovské spojky, která je součástí Radlické radiály. Přípravu stavby zajistilo v rekordně krátkém čase oddělení Městského okruhu odboru investic Hlavního města Prahy. Samotná stavba trvala deset měsíců a výrazně zlepšuje prostupnost oblasti. Jedná se o doplnění nové přímé větve, která bude zaústěna do stávající průsečné křižovatky komunikace Bucharova a Nárožní. Nová větev je řešena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková větev o délce 160 metrů. Součástí stavby je i odfrézování krytu vozovky na již realizované, ale neprovozované části Rozvadovské spojky v délce cca 300 metrů. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Byla zrekonstruována světelná signalizace a veřejné osvětlení. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů při křížení sjezdové rampy z Rozvadovské spojky. Nově je místo původního cyklopruhu křížení s rampou zabezpečeno světelnou signalizací s detekcí na samostatném odděleném cyklopásu. Stavba nyní slouží ve zkušebním provozu, kolaudace je očekávána do konce roku.
  • předstihová investice dílčí přeložky Radlického potoka, projektované v rámci stavby Radlické radiály, v prostoru severovýchodního rohu křižovatky ulic Radlická a U Kostela. Jedná se o výstavbu první části SO 5102 Radlický potok v délce 33 m, která bude po dokončení další části tohoto objektu mimo jiné zajišťovat odvádění dešťových vod z ulice Radlická, z části Radlické radiály a ve výhledu z dalších zastavitelných oblastí v území.
  • demolice dvou objektů a celkové vyčištění parcel č. 229/3 a 229/4, k.ú. Jinonice, v ulici Řeporyjská. Jedná se o pozemky bývalého zahradnictví, které budou sloužit jako zařízení staveniště a manipulační plocha při stavbě Radlické radiály.
keyboard_arrow_up