Přínosy a důsledky

Doprava

Vliv na dopravu
v širším území.

Hluk

Vliv na akustickou situaci
v zájmovém území.

Imise

Vliv na imisní zatížení dotčeného území.

Posouzení vlivů na životní prostředí EIA

Pro projekt stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov byla zpracována a projednána dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí EIA. Následně bylo vydáno souhlasné stanovisko. Detaily naleznete z Informačním systému EIA.

Proces EIA, ve kterém jsou posuzovány záměry, které by mohly mít významný dopad na kvalitu životního prostředí v řešeném území, se řídí zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 zákona jsou uvedeny zákony, které tomuto posouzení podléhají, anebo podléhají zjišťovacímu řízení, ve kterém se určí, zda je nutné záměr (stavbu) posoudit podrobně v procesu EIA, či nikoli, případně na co se konkrétně zaměřit. Celý proces, včetně zahajovacích kroků, lze vysledovat v tzv. Informační systému EIA, kde jsou všechny dokumenty ukládány a přístupny také veřejnosti, která má právo se k jednotlivým dokumentům vyjadřovat a podílet se tak na výsledné podobě záměru (stavby).

Záměr (stavba) Radlické radiály je podle zákona zařazena do kategorie II/bod 9.1 – záměry podléhající zjišťovacímu řízení – v databázi vedená pod kódem PHA263:

  • Oznámení bylo zpracováno 10/2006.
  • Závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 21.3.2007 s informací, že bude záměr podroben procesu EIA a se stanovením oblastí, nad kterými je nutné, se ve vyhodnocení (dokumentaci EIA) podrobněji věnovat.
  • Dokumentace byla zpracována 07/2007 a dopracována 07/2008.
  • Posudek byl zpracován 01/2009.
  • Veřejné projednání proběhlo dne 18.3.2009.
  • Stanovisko bylo vydáno 10.7.2009, prodlouženo dne 28.12.2011 a následně dne 23.5.2016 o 5 let.

Dalšími kroky bude:

  • Vydání závazného stanoviska k ověření souladu dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů ve znění účinném do 31.3.2015 (zákon před novelou) s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA), podle článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: ověřující závazné stanovisko.
  • Vydání Coherence stamp (závazného stanoviska dle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů): verifikační závazné stanovisko.

Městský parter

S realizací Radlické radiály je spojena i přestavba ulice Radlická, což je nedílnou a významnou částí celé investice. Nová Radlická ulice zásadně změní současný charakter území. Vznikne páteřní městská třída s hojnou výsadbou zeleně v alejích i lokálních kompozicích s veřejnými prostory podporujícími městské funkce.

keyboard_arrow_up