Projekt DÚR 2017

Termín realizace

Zahájení výstavby bude odvozeno od vydání územního rozhodnutí, s předpokládanou dobou realizace 4,5 roku.

Investiční náklady

Aktuální investiční náklady stavby RR v provedení dle DUR 2017 lze očekávat ve výši cca 30 mld. Kč bez DPH (indexováno pro záměr jako celek inflačním koeficientem 1,566462).

Projekt DÚR 2017

Územní stabilizace projektu

Postup územní stabilizace Radlické radiály nebyl jednoduchý a probíhal již od sedmdesátých let minulého století. V současné době je v provozu úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka) mezi Pražským okruhem a ulicí Bucharova, který byl postaven v letech 1976–1980. Její další pokračování směrem k městskému okruhu je předmětem stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov.

Aktuální koncept dokumentace pro územní rozhodnutí se opírá o platný územní plán Prahy z roku 2000, který umístil radiálu jako kompromis mezi tzv. variantou městskou a segregovanou. Pojímá přitom Radlickou radiálu jako významnou stavbu tvořící část pražského radiálně okružního systému v jihozápadní části města. Oprávněnost stopy Radlické radiály v půdorysu města potvrdil i vznikající Metropolitní plán. V nové koncepci územního plánování se funkce a význam Radlické radiály v systému nemění, zřejmé jsou ale zejména vyšší důrazy na řešení veřejného prostoru. Akcent na obyvatelnost veřejného prostoru však nepopírá segregační princip dopravy na vybraných hlavních komunikacích, a to s přihlédnutím k faktu, že funkční nadřazená dopravní infrastruktura je nezbytnou podmínkou pro fungování území.

Navrhovaná trasa Radlické radiály prochází urbanizovaným územím ve specifických morfologických podmínkách. Překážku pro průchod radiály daným prostorem vytváří historická zástavba Butovic, Jinonic a osídlené Radlické údolí. Mezi údolní nivou Vltavy, kde leží trasa městského okruhu, a planinou Stodůlek je rozdíl více než 140 výškových metrů. Dramatické výškové rozdíly jsou zjevné i v severo-jižním řezu, kde severně nad Radlické údolí vystupují Paví vrch a jižně Kesnerka, přecházející do horizontu Dívčích hradů. Překážku pro průchod územím tvoří i historická zástavba Jinonic a osídlené Radlické údolí, orientované ve směru přirozené trasy radiály.

Dané územní a terénní konflikty bylo možné překonat jen za cenu poměrně rozsáhlých tunelových úseků.

Popis vývoje projektu

Investorem Radlické radiály JZM – Smíchov (stavba č. 9567) je, stejně jako u ostatních úseků nadřazeného dopravního systému Prahy uvnitř silničního okruhu, Hlavní město Praha, zastoupené Odborem strategických investic Magistrátu hl. města Prahy. Výkonnou činnost investora zde zastupuje mandatář, kterým je VIS a.s., komplexním zajištěním projektů pro všechny fáze přípravy je podle výsledku výběru ve veřejné obchodní soutěži, vyhlášené již v roce 2002, Sdružení PUDIS – SATRA.

Konkrétní investorská příprava stavby byla zahájena projednáním návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR, 07/2007). Společně s prvním návrhem dokumentace pro územní rozhodnutí byl zahájen i proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. (EIA). Ten byl završen v roce 2009 vydáním stanoviska, které je po několika vložených fázích dodatečných posuzování vývojových změn projektu platné až do roku 2021.

Shromážděné připomínky z projednávání DUR 2007 a závěry ze souběžně probíhajícího procesu EIA byly následně zapracovány do tzv. druhého návrhu DÚR (11/2010). Dokumentace byla několikrát aktualizována a po projednání s orgány státní správy a ostatními dotčenými subjekty v území byla podána na stavební úřad (10.1.2012). Veřejnost, zastoupená několika občanskými sdruženími, vznesla v průběhu územního řízení prostřednictvím petic a vyjádření k dokumentaci další připomínky. K některým připomínkám petentů se připojila i MČ Praha 5, na jejímž území se stavba převážně nachází. Neblahým důsledkem dlouhého hledání shody v technickém návrhu stavby bylo, že stavební úřad v roce 2012 zahájené řízení k vydání územního rozhodnutí zastavil, což se stalo jeho usnesením ze dne 7.4.2014.

Pokynem k obnovení pozastavené investorské přípravy pro OSI MHMP bylo usnesení Rady HMP č. 2911 ze dne 1.12.2015 k pokračování v přípravě stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov. V průběhu procesu obnovení prací na aktualizované DÚR Radlické radiály se však objevily neočekávané překážky. V únoru 2016 v režii Odboru územního rozvoje MHMP byla vydána územní studie Okolí ulice Radlická, ve které byl uplatněn požadavek na vytvoření územní rezervy pro případné vložení tramvajové tratě do páteřní městské třídy, ulice Radlické. Studie bez ohledů na souvislosti s připravovanou stavbou Radlické radiály nerespektováním územního plánu a stanoviska EIA ohrozila její další přípravu. V reakci na to operativně pořízená Technické studie, zadaná investorem Radlické radiály, nový požadavek ale již v souladu s územním plánem, zapracovala. Po projednání s rozhodujícími partnery hájících územní zájmy, se stala výchozím zadávacím dokumentem pro sestavení dokumentace Radlické radiály v nové koncepci. Ta se promítla zejména do městského parteru vymezením velkorysého uličního profilu nové Radlické ulice, která má ambice stát se důstojnou městskou třídou, podporující budoucí rozvoj území.

V důsledku požadavku na přehodnocení koncepce povrchového průmětu stavby se návrh investice Radlické radiály rozšířil. Kromě samotné hlavní komunikace řeší nyní investor i poměrně obsáhlé návaznosti v městském parteru na širší území. S cílem nezatěžovat projednávání vlastní investice Radlické radiály riziky a nejistotami, vymezil pro souvislosti nad rámec základních koordinačních vztahů spojených s provozem radiály samostatnou stavbu Radlická radiála – doprovodné projekty. Databáze doprovodných projektů je v základním rámci definována a příprava jednotlivých projektů probíhá souběžně s investicí Radlické radiály bez toho, aby blokovala projednávání vlastní investice.

Stručná charakteristika výsledného návrhu dle DÚR

Radlická radiála ve svém výsledném řešení plní funkci hlavní sběrné komunikace pro prostor Radlic, Jinonic a Jihozápadního města. Prodloužením Rozvadovské spojky propojuje silniční a městský okruh. Prochází v západo-východním směru celým řešeným územím a prostřednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek je napojena na nižší místní komunikační síť (MÚK Bucharova, MÚK Řeporyjská, MÚK Butovice a MÚK Jinonice) a v MÚK Zlíchov na městský okruh v prostoru Zlíchovského tunelu.

Celková délka řešeného úseku je cca 5,50 km, z toho 2,68 km ve volné trase a zbytek, tedy prakticky polovina, v tunelech. Z hlediska kategorizace se jedná o čtyřpruhovou směrově rozdělenou místní sběrnou komunikaci s přídatnými pruhy dle potřeby v kategorii MS 4 cdk – /24,5/ 80 (km 0,0 – 1,4) a MS 4 dk – /20/ 70 (km 1,4 – tunel Radlice), kdy návrhové parametry se postupně snižují od komunikace dálničního typu Rozvadovské spojky k Městskému okruhu.

Celá stavba obsahuje 18 mostních objektů, tři lávky pro pěší, značný rozsah opěrných a zárubních zdí a například také kolejové úpravy na železniční trati Praha Smíchov – Hostivice. Kromě hlavní komunikace řeší projekt i poměrně obsáhlé návaznosti na širší území, zejména na městskou infrastrukturní vybavenost. Na celé trase Radlické radiály jsou navrhovány celkem tři tunely. Ražený tunel Radlice o celkové délce 2202,5 m a hloubené tunely Jinonice délky 356 m a Butovice délky 348 m.

V aktuální urbanistické koncepci je jako hlavní osa v území založena městská třída tzv. Nová Radlická ulice, která ustálením svých výhledových uličních čar zakládá rovněž územní rezervu pro možnost dodatečného vložení tramvajové trati. Návrhová kategorie Nové Radlické ulice je MO 2 ad(T) 27 / 19 / 40, což je směrově rozdělená komunikace se středním dělícím pásem minimálně 7,0 m pro výhledovou tramvajovou trať a s 5,5 m širokými jízdní pásy.

Základní data o stavbě

Celková délka stavby5 409 m
KategorieMS 4 cdk – /24,5/ 80 a MS 4 dk – /20/ 70
MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY
Počet mimoúrovňových křižovatek (MÚK)5
MÚK Bucharova, MÚK Řeporyjská, MÚK Butovice, MÚK Jinonice, MÚK Zlíchov
Počet ramp MÚK16
Celková délka MÚK4 500 m
MOSTNÍ OBJEKTY
Počet mostních objektů18
Počet mostů na hlavní trase5
Počet mostů na rampách MÚK4
Počet mostů na ostatních komunikacích3
Počet drážních mostů1
Počet drážních provizorních mostů2
Počet ostatních mostů (lávek)3
TUNELOVÉ OBJEKTY
Počet tunelů3
Tunel Butovice (hloubený)356 m
Tunel Jinonice (hloubený)348 m
Tunel Radlice (ražený)2 300 m
Celková délka tunelových trub4 701 m
Z toho ražené trouby dvoupruhové2 098 m
Z toho ražené trouby třípruhové1 797 m
Z toho ražené trouby v rozpletu201 m
Z toho hloubené trouby dvoupruhové246 m
Z toho hloubené trouby třípruhové358 m
Počet průjezdných tunelových propojek2
Počet průchozích tunelových propojek6
TECHNOLOGICKÁ CENTRA
Počet technologických center (TGC)5
TGC Butovice, TGC Jinonice, TGC Radlice západ, TGC Radlice východ, Podzemní trafostanice tunelu Radlice
OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI
Počet celkem31
Počet zárubních zdí11
Počet opěrných zdí20
OSTATNÍ KOMUNIKACE
Celková délka přeložek a novostaveb ostatních komunikací5 221 m
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Počet dešťových a usazovacích nádrží2
Délka vodotečí v otevřeném korytě235 m
Délka zatrubnění16 716 m
Délka kanalizací16 597 m
Délka vodovodů7 390 m
Délka plynovodu VTL776 m
Délka plynovodu STL3 060 m
Délka plynovodu NTL312 m
Délka tras silnoproudých zařízení 110 kV1 800 m
Délka tras silnoproudých zařízení 22 kV8 100 m
Délka tras silnoproudých zařízení 1 kV9 800 m
Délka tras slaboproudých zařízení metalických7 800 m
Délka tras slaboproudých zařízení optických11 000 m
Celková délka tras kabelovodů4 000 m
Celková délka tras veřejného osvětlení17 600 m
Počet nových světelných míst500
Počet stavebních objektůvíce než 500
Počet provozních souborůvíce než 80

Doprovodné studie

Propojení mezitunelového úseku
Technická studie Křížová
Studie zastropení Botanika
Dopravně inženýrská studie
Technická studie Jinonice – Butovice
Analýza dopravních scénářů
Technická studie Bucharova – Butovice
Konsolidovaná studie Bucharova – Butovice
keyboard_arrow_up