Historie projektu

2019

třetí jednání Pracovní skupiny pro zlepšení stavby Radlické radiály. Březen 2019.

2019

Vydáno usnesení ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy, že ředitelka odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy není vyloučena z rozhodování o námitkách systémové podjatosti Úřadu městské části Praha 5. Leden 2019.

2018

Druhé jednání Pracovní skupiny pro zlepšení stavby Radlické radiály. Říjen 2018.

2018

První jednání Pracovní skupiny pro zlepšení Radlické radiály. Červen 2018

2018

Podání rozkladu proti zamítnuté námitce systémové podjatosti. Červen 2018.

2018

Zahájeno územní řízení. Leden 2018.

2017

Podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Říjen 2017.

2017

Zahájení projednávání s dotčenými orgány státní správy (DOSS). Leden 2017.

2016

Koncept dokumentace k územnímu rozhodnutí, 3. návrh, ve znění projednané TS-A. Prosinec 2016.
NOVÁ KONCEPCE: VEŘEJNÝ PROSTOR

2016

Aktualizace technické studie (TS-A), zohledňuje rezervu na TT, respektuje Úpn, respektuje Stanovisko EIA. Projednána s MČ Praha 5, MČ Praha 13, IPR Praha, OÚR MHMP, výstupem je zadání pro DÚR. Stanovuje novou koncepci stavby (v městském parteru – ulice Radlická). Srpen 2016.

2016

Stanovisko EIA prodlouženo do roku 2021. Květen 2016.

2016

Koncept územní studie Okolí ulice Radlická (zadavatel OÚR MHMP, zapracoval podmínku na územní rezervu tramvajové tratě, nerespektoval záměr RR, rozpor se Stanoviskem EIA a ÚPn – bez čistopisu). Únor 2016.

2014

Technická studie, finální projednání (vyjádření IPR Praha). Říjen 2014.
INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

2014

Zastavení územního řízení. Duben 2014.

2013

Technická studie, prověření vybraných připomínek. Srpen 2013.

2012

Zahájení územního řízení. Leden 2012.

2011

Dokumentace k územnímu rozhodnutí, 2. návrh. Prosinec 2011.
STANOVISKO EIA

2009

Stanovisko hodnocení vlivů na životní prostředí EIA. Červenec 2009.

2007

Dokumentace k územnímu rozhodnutí, 1. návrh. Červenec 2007.
ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY

2005

Varianta segregovaná, završení procesu územní stabilizace.

1996

Napojení na MO na Zlíchově. Později při zprovoznění stavby Mo Zlíchov – Radlická jsou v tunelovém podjezdu trati ČD již patrné zárodky budoucích ramp Radlické radiály.

1973

ZKS – Základní Komunikační Systém hlavního města Prahy. Zahájení procesu územní stabilizace, který potrvá dalších cca 32 let.