Historie projektu

[icon_timeline timeline_line_style=“solid“ tl_animation=“tl-animation-slide-out“][icon_timeline_item time_title=“2019″]třetí jednání Pracovní skupiny pro zlepšení stavby Radlické radiály. Březen 2019.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2019″]Vydáno usnesení ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy, že ředitelka odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy není vyloučena z rozhodování o námitkách systémové podjatosti Úřadu městské části Praha 5. Leden 2019.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2018″]Druhé jednání Pracovní skupiny pro zlepšení stavby Radlické radiály. Říjen 2018.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2018″]První jednání Pracovní skupiny pro zlepšení Radlické radiály. Červen 2018[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2018″]Podání rozkladu proti zamítnuté námitce systémové podjatosti. Červen 2018.
[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2018″]Zahájeno územní řízení. Leden 2018.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2017″]Podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Říjen 2017.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2017″]Zahájení projednávání s dotčenými orgány státní správy (DOSS). Leden 2017.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2016″]Koncept dokumentace k územnímu rozhodnutí, 3. návrh, ve znění projednané TS-A. Prosinec 2016.[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=“NOVÁ KONCEPCE: VEŘEJNÝ PROSTOR“][icon_timeline_item time_title=“2016″]Aktualizace technické studie (TS-A), zohledňuje rezervu na TT, respektuje Úpn, respektuje Stanovisko EIA. Projednána s MČ Praha 5, MČ Praha 13, IPR Praha, OÚR MHMP, výstupem je zadání pro DÚR. Stanovuje novou koncepci stavby (v městském parteru – ulice Radlická). Srpen 2016.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2016″]Stanovisko EIA prodlouženo do roku 2021. Květen 2016.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2016″]Koncept územní studie Okolí ulice Radlická (zadavatel OÚR MHMP, zapracoval podmínku na územní rezervu tramvajové tratě, nerespektoval záměr RR, rozpor se Stanoviskem EIA a ÚPn – bez čistopisu). Únor 2016.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2014″]Technická studie, finální projednání (vyjádření IPR Praha). Říjen 2014.[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=“INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM“][icon_timeline_item time_title=“2014″]Zastavení územního řízení. Duben 2014.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2013″]Technická studie, prověření vybraných připomínek. Srpen 2013.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2012″]Zahájení územního řízení. Leden 2012.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2011″]Dokumentace k územnímu rozhodnutí, 2. návrh. Prosinec 2011.[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=“STANOVISKO EIA“][icon_timeline_item time_title=“2009″]Stanovisko hodnocení vlivů na životní prostředí EIA. Červenec 2009.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“2007″]Dokumentace k územnímu rozhodnutí, 1. návrh. Červenec 2007.[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=“ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY“][icon_timeline_feat time_title=“Přípravná dokumentace, projednání a územní řízení“][/icon_timeline_feat][icon_timeline_item time_title=“2005″]Varianta segregovaná, završení procesu územní stabilizace.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“1996″]Napojení na MO na Zlíchově. Později při zprovoznění stavby Mo Zlíchov – Radlická jsou v tunelovém podjezdu trati ČD již patrné zárodky budoucích ramp Radlické radiály.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=“1973″]ZKS – Základní Komunikační Systém hlavního města Prahy. Zahájení procesu územní stabilizace, který potrvá dalších cca 32 let.[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_title=“Územní stabilizace“][/icon_timeline_feat][/icon_timeline]
keyboard_arrow_up