Nová Radlická radiála

 

Co byste měli vědět o nové podobě Radlické radiály?

Projekt Radlické radiály v aktuální podobě tzv. Konsolidované studie z první poloviny roku 2024 má ambici splňovat standardy pro kvalitní městskou dopravní stavbu pro 21. století. Nevznikne nová magistrála, která by rozdělovala obytné území bez ohledu na místní obyvatele. Hlavní město Praha plánuje komunikaci z velké části zahloubit a schovat pod zem. Smyslem takové úpravy je nejen umožnit budoucí rozvoj, ale také ochránit současné aktivity v území, kterým povede důležitá komunikace.

Přepracovaný projekt ideově navazuje na plán zahloubeného Městského okruhu. Vedení Hlavního města Prahy ale musí s ohledem na rozpočtovou udržitelnost volit takovou variantu, která nezatíží nadměrně městský rozpočet. Reálnou alternativu stavebně i provozně drahého tunelového systému představuje přemostění zahloubené komunikace. Takové řešení umožňuje také zachovat všechny důležité provozní vazby v území. Jaké jsou tedy hlavní principy Nové Radlické radiály?

   Klíčové změny oproti původnímu návrhu

  • Klasické tunelové řešení bude využito v úseku od Zlíchova do Jinonic, pod Dívčími hrady. Na tento úsek navazuje další delší tunel, resp. více spojených tunelů, jde tedy o rozsáhlé zakrytí komunikace.
  • Projekt už v oblasti Nových Butovic nepočítá s estakádou a velkým kruhovým objezdem.
  • V úseku Botanica došlo k podstatnému snížení nivelety komunikace a jejímu částečnému překrytí.
  • Na povrchu se bude moci rozvíjet další výstavba, zbude také dostatek prostoru pro zeleň.
  • Zahloubení a zakrytí odstraní v území bariérový efekt Radlické radiály, omezí hlučnost a další negativní dopady intenzivní dopravy. 

Jaká varianta tedy platí?

Proces vzniku a úprav projektu byl komplikovaný, ale vyústil ve zpracování konsolidované studie, která zohledňuje řadu námětů na vylepšení dokumentace ze strany zástupců místních obyvatel i jejich politických zástupců. Konsolidovaná studie, kterou dostalo Zastupitelstvo Hlavního města Prahy ke schválení, obsahuje koncepční řešení stavby v úseku Botanica, oblasti mimoúrovňové křižovatky Řeporyjská, úseku spojení tunelů a oblasti mimoúrovňové křižovatky Jinonice.

Tunel Radlice a mimoúrovňová křižovatka Zlíchov nejsou součástí konsolidace (tedy změn a výběru variant) a jejich řešení vychází z projektové dokumentace k územnímu řízení z roku 2017. A právě dokončení územního řízení je klíčovým předpokladem k dalším fázím povolovacího procesu a pro realizaci Tunelu Radlice i mimoúrovňové křižovatky Zlíchov. Výrazně změněné úseky od Jinonic k Rozvadovské spojce obsažené v konsolidované studii budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace pro povolení záměru v novém řešení.

Konzultativní proces s klíčovými aktéry a veřejností

Projekt Radlické radiály doznal značných změn díky podnětům od místních spolků, jednotlivých občanů a také zastupitelů příslušných městských částí.

Projekt se nyní nachází ve fázi, kdy je potřeba hlavně zpřehlednit aktuální situaci široké veřejnosti i všem zainteresovaným stakeholderům přímo v území, kterého se stavba týká. Proto jsme iniciovali navazující konzultativní proces, který informuje o klíčových změnách a zapojuje různé aktéry v území.

Po schválení konsolidované studie Zastupitelstvem hl. města Prahy začne příprava podrobnější dokumentace samotné stavby a také územní studie okolí Radlické radiály. Do tvorby těchto navazujících podrobnějších dokumentací, které již budou řešit konkrétní podobu veřejného prostoru, zeleně a dalších prvků v území, se bude moci veřejnost zapojit napřímo.

Ilustrační vizualizace z konsolidované studie variant:

Harmonogram akcí

červen 2024

workshopy s klíčovými aktéry

září 2024

architektonické procházky pro veřejnost

září 2024

setkání pro veřejnost a zástupce místních spolků

říjen 2024

veřejná prezentace aktuální podoby záměru výstavby Radlické radiály v Centru architektury a městského plánování (CAMP)

Máte dotaz? Napište nám!

    keyboard_arrow_up