K problematice připojení Radlické radiály na MO

Napojení Radlické radiály (RR) na Městský okruh (MO) je navrženo ve stávajícím Zlíchovském tunelu (ZAT). Geometrie a uspořádání jízdních pruhů plně respektuje místní prostorové podmínky, se kterými bylo uvažováno při návrhu této části MO. Ve směru do centra je doprava vedena dvoupruhovou rampou, která se v místě napojení zužuje na 1 jízdní pruh, který pokračuje jako stávající připojovací pruh v ZAT.

Pro intenzity dopravy, které uvažuje dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), vycházející z dopravně inženýrských podkladů IPR Praha, nelze vyloučit, že v tomto místě mohou v omezeném časovém úseku ranní a odpolední špičky vznikat kongesce dopravy. Tento stav může pak vést k nutnosti regulací vjezdu do Radlického tunelu. S touto situací DUR počítá a pro omezení kongescí na předcházejícím povrchovém úseku RR a přilehlé komunikační síti předpokládá využití systému včasného informování řidičů prostřednictvím dopravního značení (zařízení pro provozní informace – ZPI). Podrobně je tato problematika rozpracována v samostatné studii Analýza dopravních scénářů v případě regulace dopravy v tunelech Radlické radiály (FD ČVUT v Praze, 12.2021).

Kapacita napojení je dána nejen počtem jízdních pruhů, ale i intenzitou dopravy na MO. S ohledem na kongesce dopravy na MO ve směru k Barrandovskému mostu (z důvodu složitého průpletu v ulici Strakonická a následně na samotném Barrandovském mostě) není zřejmé, že zvýšením počtu jízdních pruhů dojde k významnému navýšení počtu vozidel, která daným místem RR projedou ve špičkové hodině. Lze očekávat, že kvalitu dopravy na MO pomůže zlepšit realizace nové rampy na jižním předpolí Barrandovského mostu (SATRA, 08.2022).

V současné době Úsek dopravního inženýrství TSK hl. m. Prahy zpracovává Modelové prověření odlehčovací rampy Barrandovského mostu. V jeho rámci budou použity nejnovější výsledky směrového dopravního průzkumu a prověřeny různé scénáře průběhu realizací dalších dopravních staveb na území hl. m. Prahy (včetně SOKP). Po jeho dokončení, které se očekává na podzim tohoto roku, bude možné rozhodnout o případném hledání dalších opatření, která by ještě více omezila vznik potenciálních kongescí dopravy a s tím spojených regulací dopravy na RR.

keyboard_arrow_up