Informace k aktuálnímu vývoji projektu

S ohledem na množící se spekulace ohledně dalšího vývoje projektu předkládáme informaci o momentálním stavu přípravy a nástin dalších kroků hl. m. Prahy při implementaci dílčích návrhů na vylepšení Radlické radiály.

Proces projektu postupuje ve shodě s Usnesením Rady HMP č. 1861 ze dne 1. 8. 2022, ve kterém Rada hl. m. Prahy mimo jiné

konstatuje, že:

je nezbytné, aby projekt Radlické radiály (dále „projekt“) byl upraven do podoby, která bude v souladu se schválenými koncepčními a strategickými dokumenty hl. m. Prahy, jako jsou Strategický plán, Manuál veřejných prostranství, a dalšími, podobně, jako tomu proběhlo u DÚR na východní část městského okruhu.

Souhlasí:

aby územní řízení probíhající na odboru stavebního úřadu MČ Praha 5 pokračovalo pro řešení, dle projektové dokumentace z roku 2017, která byla přílohou žádosti o územní rozhodnutí v rámci tohoto řízení.

Ukládá MHMP – INV MHMP:

1. zajistit dopracování variantního technického řešení studie v úseku MÚK Bucharova – MÚK Butovice dle připomínek IPR Praha a v souladu se schválenými koncepčními dokumenty města, projednat takto upravený koncept studie s IPR Praha, OCP MHMP, PKD MHMP, ROPID, PČR MČ Praha 5, Praha 13, DPP a.s. a dalšími subjekty a připravit komplexní podklad pro rozhodnutí Rady HMP o změnách a úpravách technického řešení stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov. Kontrolní termín: 31. 8. 2023

2. připravit komplexní podklad pro rozhodnutí Rady HMP o změnách řešení stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov. Kontrolní termín: 29. 12. 2023

Probíhající územní řízení (dle dokumentace 2017) bylo dne 27. 2. 2023 přerušeno, aby žadatel doplnil podklady. Těmi jsou především aktualizovaná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury a rovněž zahrnutí do dokumentace změn, které v území od podání žádosti (za uplynulých více než 5 let) nastaly. Lhůta pro doplnění byla stanovena do 29. 9. 2023. Hlavním důvodem několikaletých průtahů v územním řízení byla časová náročnost vypořádání námitek vznesených proti domnělé systémové podjatosti úředních osob a politiků, kteří o projektu Radlické radiály rozhodovali. Pro úplnost dodáváme, že všechny tyto námitky byly posléze zamítnuty, nicméně cena v podobě promrhaného času je vysoká.

S územním řízením souběžně zpracovávaná studie TES MÚK Bucharova – MÚK Butovice nemá žádnou přímou souvislost s probíhajícím územním řízením a nijak jeho průběh neovlivňuje. Podle souhrnného projednání uvedené studie jsou v závěrech dokumentovány varianty, které zcela mění řešení zejména na oblast MÚK Řeporyjská. Studie bude vydána v 08/2023.

Podle výše uvedeného Usnesení Rady HMP bude zpracován komplexní podklad shrnující všechny dosavadní variantní studie (úsek Botanika, MÚK Řeporyjská, spojení Jinonického a Butovického tunelu a MÚK Jinonice). Tento materiál zhodnotí všechna variantní řešení dle jednotné metodiky v několika základních parametrech jako je ekonomika stavby a provozu, časová náročnost procesů změnových řízení apod. Na základě tohoto materiálu pak vedení hl. m. Prahy rozhodne formou příslušného usnesení zastupitelstva o akceptaci vybraných dílčích změn projektu. Nicméně již nyní lze konstatovat, že největší změnu projektu představuje úprava řešení MÚK Řeporyjská, kde dojde k zásadní redefinici dopravního řešení v podobě snesení radiály z estakády na úroveň terénu a opuštění kruhového tvaru křižovatky. Pro toto řešení se vyslovil předchozí i současný radní hl. m. Prahy pro dopravu a podle směřování dosavadních jednání lze předpokládat, že konkrétně tato křižovatka se podle dokumentace k územnímu řízení z roku 2017 skutečně stavět nebude.

Nicméně současnou prioritou je dokončit probíhající územní řízení, neboť na jeho základě bude možné v první etapě výstavby realizovat ty části stavby, které nebudou dotčeny významnými změnami, resp. časově náročnými řízeními. Jedná se například o tunel Radlice, jehož realizace si vyžádá podstatně delší dobu provádění, než zbývající úseky trasy radiály.

V souběhu s první etapou bude probíhat proces projednávání časově náročných změněn (například MÚK Řeporyjská). Tato část stavby by představovala druhou etapu a její realizace by nastala po dokončení všech řízení, které vedením hl. m. Prahy schválené změny vyvolají. Radlickou radiálu bude samozřejmě možné zprovoznit jen v kompletním celku.

keyboard_arrow_up