Imise

Rozptylová studie

Rozptylová studie je zpracována pro účely posouzení stávajícího imisního zatížení v řešeném území a pro posouzení příspěvku zdrojů znečišťování ovzduší nové Radlické radiály. Cílem bylo zhodnotit, jak velký bude dopad provozu záměru na imisní zátěž v lokalitě a zda je tato zátěž pro okolí přijatelná.

Výpočty byly provedeny pro období výhledu Územního plánu pro aktivní variantu s Radlickou radiálou (varianta 1) a pro nulovou variantu (varianta 2) bez realizace Radlické radiály. Vyhodnocení příspěvku mobilních zdrojů znečišťování ovzduší v obou variantách byly zpracovány pro průměrné roční koncentrace jednotlivých látek na průměrný provoz.

Návrh kompenzační opatření

Výsadba vegetace za účelem snížení prašnosti

Výsadba vegetace za účelem snížení prašnosti je jedno z nejčastěji aplikovaných opatření pro snížení emisí z dopravy. Jedná se zejména o emise suspendovaných částic a látek na ně navázaných.

Kompenzační opatření byly počítané pro škodlivinu benzo(a)pyren. Vypočtené emise z úseků Radlické radiály od křížení s Rozvadovskou spojkou po tunel Radlice jsou na úrovni celkem 0,89 kg/rok. Efektivní výška zdroje u automobilové dopravy je menší než 1,5 m, koeficient významnosti podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 415/2012 Sb. je 50. Efektivní emise BaP, které je nutné kompenzovat jsou tak na úrovni 44,33 ef. kg/rok.

Výsadba zeleně byla uvažována v počtu 400 stromů s minimálním objemem koruny 5 m3 a střední výškou koruny 4 m. Podíl částic PM10 z celkového záchytu prachových částic byl uvažován 60 %, podíl BaP v PM10 0,062 ng.m-3/µg.m-3. Takto navrženým kompenzačním opatřením dojde ke kompenzaci emisí BaP na úrovni 45,54 ef. kg/rok.

Čištění komunikací za účelem snížení prašnosti

Další možností kompenzačních opatření ke snížení prašnosti ze silničních komunikací je jejich úklid a údržba.

Výpočty a vyhodnocení výsledků

Posouzení imisní zátěže v lokalitě

Automatizovaný imisní monitoring

Na území městské části Praha 5, v blízkosti projektovaného záměru se nachází stanice AIM Smíchov a Stodůlky. Dle hodnot naměřených na stanici Praha 5 – Smíchov (ASMI) lze hodnotit imisní zatížení lokality sledovanými škodlivinami jako velmi silně znečištěné. V roce 2015 byl na této stanici překročen imisní limit pro průměrné roční koncentrace znečišťující látky NO2 a zaznamenán byl také 1 případ překročení imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2. Maximální povolená četnost překroční tohoto limitu je 18 případů za rok. Na stanici ASMI bylo také naměřené překročení imisního limitu pro průměrné denní koncentrace PM10, maximální povolený počet překročení tohoto limitu však zde překročen nebyl. Imisní limity pro ostatní sledované škodliviny zde byly splňovány.

Dle hodnot naměřených na stanici Praha 5 – Stodůlky (ASTO) lze hodnotit imisní zatížení lokality sledovanými škodlivinami PM10 a PM2,5 jako mírně znečištěné. Imisní limit pro průměrné denní koncentrace PM10 byl na této stanici v roce 2015 překročen, maximální povolený počet překročení tohoto limitu však překročen nebyl. Imisní limity pro průměrné roční koncentrace sledovaných škodlivin nejsou na této stanici překračovány.

Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší

Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě § 11 bod 6 zákona č. 201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se zde pohybují na úrovni 18,8 – 34 µg/m3, tedy na úrovni do 85 % imisního limitu 40 µg/m3. Pro maximální hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se zde pohybují na úrovni 25,7 – 27 µg/m3, tedy na úrovni do 67,5 % imisního limitu 40 µg/m3.

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v předmětné lokalitě hodnot na úrovni 47,4 µg/m3.

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se zde pohybují na úrovni 16,9 – 27 µg/m3, tedy na úrovni do 73 % imisního limitu 25 µg/m3.

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě jsou uvedeny výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se zde pohybují na úrovni 1,2 – 1,4 µg/m3, tedy na úrovni cca 28 % imisního limitu 5 µg/m3.

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě jsou uvedeny na výše. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se zde pohybují na úrovni 1,07 – 1,44 ng/m3, tedy na úrovni do 144 % imisního limitu 1 ng/m3.

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v předmětné lokalitě hodnot na úrovni 17,9 µg/m3.

Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci v  předmětném území jako velmi silně znečištěnou. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je v předmětné lokalitě překračován. Imisní limity pro ostatní sledované škodliviny jsou v předmětné lokalitě splňovány.

Příspěvky a zdroje

Příspěvky zdroje znečišťování ovzduší – výpočtová varianta 1 (aktivní varianta)

Oxid dusičitý – NO2

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky NO2 z dopravy jsou v této výpočtové variantě na úrovni 190,6 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 4,81 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3.

Částice frakce PM10 a PM2,5

Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni 102,0 µg/m3, s četností překročení IL 18,1 dne. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 4,81 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 2,68 µg/m3. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 25 µg/m3.

Benzen

Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 1,47 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3.

Benzo(a)pyren

Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,66 ng/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3.

Příspěvky zdroje znečišťování ovzduší – výpočtová varianta 2 (nulová varianta)

Oxid dusičitý – NO2

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace znečišťující látky NO2 z dopravy jsou v této výpočtové variantě na úrovni 70,7 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 2,77 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3.

Částice frakce PM10 a PM2,5

Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni 90,6 µg/m3, s četností překročení IL 15,3 dne. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 4,05 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 2,51 µg/m3. Imisní limit pro tuto škodlivinu je 25 µg/m3.

Benzen

Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,58 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3.

Benzo(a)pyren

Příspěvek zdrojů k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,57 ng/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3.

keyboard_arrow_up