Technická studie MÚK Bucharova – MÚK Butovice

Cílem studie je nalézt v daném úseku Radlické radiály nejvýhodnější územní a technické řešení funkční dopravní stavby.

Technická studie Radlické radiály (RR) v úseku MÚK Bucharova – MÚK Butovice obsahuje návrh alternativních technických řešení stavby v úsecích podél areálu Botanica a v okolí plánované MÚK Řeporyjská. Zadání studie se opírá o usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2544 ze dne 25. 11. 2019 a č. 1455 ze dne 13. 7. 2020 Navrhovaná technická řešení nejsou limitovaná podmínkami aktuálně platného územního plánu a existujícím stanoviskem EIA.

Dílčí výkresy jednotlivých variant zobrazují potenciál nově upraveného území pro jeho další urbanizaci (červené mnohoúhelníky). Tyto návrhy však nemají s projektem RR nic společného a představují pouze jednu z výhledových možností.

Navrhovaná technická řešení byla projednána s vybranými subjekty (IPR Praha, MHMP, MČ Praha 5, MČ Praha 13, DP, ROPID a PČR) a respektují základní principy předmětné radiální komunikace (napojení území, odvodnění komunikace apod.).

V úseku Botanica jsou navrhovány celkem 3 varianty (A, B a C), které se liší mírou překrytí trasy RR, od dílčího (na 6 místech) až po úplné, ve formě hloubeného tunelu.

V okolí plánované MÚK Řeporyjská jsou navrhovány celkem 4 varianty (A, B, C, BC), přičemž varianta BC byla na základě projednání dále rozpracována ve 2 alternativách dle míry zakrytí v okolí Jinonického zámku. Varianty shodně uvažují s prodloužením západního portálu Butovického tunelu, avšak odlišným způsobem řeší propojení RR a povrchové komunikační sítě (zejména ve směru Jihozápadní Město). Ve všech případech došlo ke snížení trasy RR na cca úroveň povrchu terénu a k odstranění původní okružní křižovatky. Na základě projednání je pro další úvahy nad úpravou projektu doporučována varianta BC.

V souladu s usnesením Rady HMP č. 1861 ze dne 1. 8. 2022 se předpokládá pořízení Konsolidované studie změn oproti DÚR 2017, která bude sloužit jako komplexní podklad pro rozhodnutí Rady HMP o potenciálních změnách stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov a to v souběhu s probíhajícím územním řízením na stavbu Radlické radiály podle DUR 2017.

keyboard_arrow_up