Doplněné navazující studie

Na webu je zveřejněna Technická studie Jinonice –  Butovice.

Studie navazuje na záměry formulované ve Studii dopravního zklidnění Jinonic, kterou pořídila MČ Praha 5 pro podporu a formulování stanoviska městské části k DÚR Radlické radiály. Cílem studie byla analýza předpokládaných dopravněurbanistických dopadů stavby Radlické radiály na oblast Jinonic a návrh možných námětů a opatření pro dopravní zklidnění a regeneraci veřejného prostoru v oblasti stávající zástavby Jinonic a Butovic v souvislosti se zprovozněním stavby Radlické radiály, zejména omezení tranzitní dopravy v trase Karlštejnská – Klikatá, ale i v dalších úsecích komunikační sítě obytné struktury.

Doplňěk studie se zabývá lokalitami, které nebyly zahrnuty do původního zadání a jejichž řešení
vyplynulo z připomínek a požadavků při projednání konceptu Technické studie pro oblast Jinonic a Butovic.

keyboard_arrow_up