Spojení Butovického a Jinonického tunelu

Studie k prověření spojení Butovického a Jinonického tunelu

Studie k prověření spojení Butovického a Jinonického tunelu řeší jak stavebně technické dopady případného zakrytí mezitunelového úseku, tak i dopady do imisního zatížení území. Neméně významné jsou i dopady a nové podmínky využití území z urbanistického hlediska. Potřeba této studie vyvstala v průběhu projednání dokumentace stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov ve fázi pro územní rozhodnutí.

Varianta A

Využití souvisejícího území vychází z podmínek současně platného územního plánu, který předpokládá v nezastavěné části území především využití ZMK – zeleň městská a krajinná, umožňující situování „přírodní krajinné zeleně, skupin porostů, liniové či rozptýlené porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně, pobytové louky“. Aby tyto plochy zeleně měly zároveň nějaký další význam a atraktivitu pro okolní území, je účelné uplatnit i doplňkové funkční využití dané regulativy územního plánu pro plochy ZMK tj. především „veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové“. Jako výjimečně přípustné jsou rovněž zahradní restaurace – v návrhu využito při ulici Polívkově. Takovéto využití spolu s intenzivněji využitým sousedícím územím plochy SP může v území založit místní nový volnočasový parkový areál – včetně začlenění uvažované stavby víceúčelové haly při areálu základní Tyršovy školy.

Varianta B

Využití území souvisejícího se zakrytým mezi tunelovým úsekem Radlické radiály a přilehlými částmi Radlické ulice (mezi křižovatkami s Jinonickou a ulicí U kříže) sleduje především cíl výhledové přeměny prostoru Radlické ulice na plnohodnotnou městskou třídu. Radlická je přirozenou historickou páteří celé oblasti a urbanizačního pásu od Dolního Smíchova a přestavbové oblasti smíchovského nádraží přes Staré Radlice s novou administrativní výstavbou, přes v současnosti transformované území Waltrovky a okolí nádraží Jinonice. Charakter městské třídy je předpokládán i v pokračování v rozvojové ploše jižně od zástavby Jinonic (dokumentováno ve Studii dopravního zklidnění Jinonic – MČ Praha 5) a pokračuje dále přes prostor centra Nové Butovice do oblasti Jihozápadního města. Je zřejmé, že podmínky pro vznik městské třídy jsou v některých místech této trasy z řady důvodů omezené, v předmětném úseku se však nabízí dostatek prostoru jak na severní, tak i na jižní straně komunikace. V návrhu využití území byly přitom přiměřeně zohledněny majetkoprávní poměry (soukromé a městské pozemky), ve východní části byla jako námět neznačena i možnost využití západní části areálu Armády ČR pro bydlení (například služební byty a ubytování vojáků a zaměstnanců MO ČR).

keyboard_arrow_up