Analýza dopravních scénářů

Dopravní studie navazuje na zpracovanou dopravně inženýrskou studii pro oblast Barrandovský most – Dobříšská, která byla odevzdána na konci roku 2018. Cílem této studie bylo analyzovat dopady zprovoznění stavby č. 9567 Radlická radiála ve zmíněné oblasti. Nejen v reakci na výsledky této studie se stále objevují dotazy, jak bude řešena doprava v západní části Radlické radiály v době regulace vjezdu do tunelové části. Ať už v důsledku provozních omezení nebo mimořádných situací (nehoda apod.).

Předložená analýza řeší možné dopravní scénáře v době regulace dopravy. Důležitou částí je prověření možných objízdných tras ať už z hlediska provozních – kapacita, šířkové poměry, možnost vjezdu nákladní dopravy apod., tak z hlediska bezpečnosti dopravy s ohledem na charakter území, kterým by doprava byla vedena. Dále byl realizován směrový dopravní průzkum současného stavu, aby bylo zjištěno chování řidičů při současné dopravní konfiguraci. Vedení tras bylo prověřeno i rámci makro modelu Prahy.

Klíčové body jsou prověřeny mikrosimulací, aby bylo případně možné v době regulace vjezdu do tunelu upravit provozní potřeby pro zajištění plynulosti dopravy v maximální možné míře. Součástí studie jsou i doporučení na možnosti řízení dopravy pomocí telematických systému tak, aby se mimořádným situacím předcházelo a v případě jejich vzniku se jejich negativní dopad co nejvíce eliminoval.

Směrový a křižovatkový dopravní průzkum

Hlavním cílem bylo zjistit stávající využívání hlavních a potenciálně alternativních tras. Jedná se zejména o příjezd po Rozvadovské spojce a dále jízdu na východ až na levý břeh Vltavy. Při realizaci bylo využito kamerové techniky a specializovaný SW s možností detekce registrační značky (RZ) vozidla. Výsledky dopravních průzkumů poskytují nezbytné  informace  o  současném  využívání  možných  objízdných  tras.  Výsledky z průzkumu slouží i jako podklady pro tvorbu mikrosimulačních modelů vybraných uzlů na dopravní síti.

Návrh a prověření objízdných tras

V této části jsou analyzovány předcházející návrhy objízdných tras. Ty budou dle potřeby upraveny nebo doplněny. Při volbě objízdných tras byla využita data i ze stávajících dopravních makro modelů Prahy, které stále aktualizuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Navržené trasy jsou podrobně prověřeny ať už z hlediska provozních omezení jako jsou šířkové a směrové poměry, kapacitní možnosti tak z hlediska bezpečnosti dopravy.
Výstupem je návrh objízdných tras pro případ regulace dopravy v  tunelech, včetně jejich popisu. Současně jsou popsány návrhy na dopravní omezení na nevhodných trasách, aby došlo ke snížení jejich atraktivity z pohledu projíždějících řidičů. V důsledku takových úprav by pak měl řidič raději volit námi zamýšlenou trasu.

Dopravní modely

Pro vybrané uzlové body na sledované síti byla zpracována mikro simulace, aby se zjistilo, zda v době regulace tunelů bude nutné přijmout nějaká dopravně provozní opatření (např. změna signálních plánů apod.) vlivem změny směrových poměrů v daném místě.

Návrhy na řízení dopravy

Tato kapitola popisuje možnosti řízení dopravy nejen v těsné blízkosti tunelových portálů, ale ve výrazně širším okolí. Aby bylo možné řidiče včas a v dostatečné vzdálenosti informovat o mimořádném dopravním omezení. Díky tomu je pak možné po dobu trvání mimořádné situace vést dopravu po dopravně vhodných trasách.

keyboard_arrow_up