Technická studie Křížová

Zadání této technické studie vyplynulo ze společného jednání investora a projektanta stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov (ve fázi čistopis DUR) spolu s vlastníkem objektu Superloft, které se konalo dne 26. 1. 2018 v budově OSI MHMP, ohledně dopadů stavby Radlické radiály na objekt Superloft. Tato technická studie definuje a řeší možné dopady stavby Radlické radiály během její výstavby i po ukončení výstavby.

Bylo prověřeno několik variant možných řešení provedení rampy J bez nutnosti zvětšení rozsahu demoličních a bouracích prací na objekty Superloft. Veškeré varianty předpokládají navýšení rozsahu a četnosti monitoringu oproti původním předpokladům, navýšení objemů pasportizací, repasportizací a případných následných sanací dotčené zástavby. V rámci hodnocených variant byla stanovena náročnost jednotlivých technických řešení. Uváděné hodnoty jsou v tuto chvíli pouze orientačním rámcovým odhadem investiční výše vycházející z úvah a zkušeností projektanta. Pro přesnější určení cenových dopadů, by bylo nutné daná řešení podrobněji rozpracovat například formou studie proveditelnosti.

keyboard_arrow_up