Hluk

Hluková studie

Hluková studie zhodnotila vliv dostavby Radlické radiály na akustickou situaci v zájmovém území. Studie hodnotí jako zdroj hluku pouze silniční dopravu, u které vlivem realizace Radlické radiály dojde ke změnám. Kolejová doprava (tramvajová a železniční) nebude provozem Radlické radiály ovlivněna.

Byly provedeny akustické výpočty pro období výhledu Územního plánu pro aktivní variantu s Radlickou radiálou (scénář 3a) a pro nulovou variantu (scénář 3p) bez realizace Radlické radiály. Pro vyhodnocení akustické situace pro výše uvedené scénáře byl použit stejný výpočtový model, do kterého byla „vnesena“ trasa RR včetně navrhovaných protihlukových opatření.

Bylo zjištěno, že vlivem provozu na Radlické radiále dojde sice k navýšení hlučnosti u nejbližší zástavby v některých úsecích vedení Radlické radiály (rezidenční čtvrť Botanica), ale v těchto případech je vždy dodržen požadovaný hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích pro denní dobu LAeq,16hod = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8hod = 50 dB. Navýšení hlučnosti se projeví na komunikacích, které jsou napojeny na mimoúrovňové křižovatky Radlické radiály. Změny v akustické situaci se projeví poklesem v rozmezí od 1 – 11,5 dB a nárůstem o 1 – 7 dB.

Protihluková opatření

Vzhledem k částečnému vedení trasy Radlické radiály v blízkosti obytné zástavby, jsou navržena kombinovaná protihluková opatření, spočívající ve vhodné úpravě okolního terénu a umístěním protihlukových stěn. Při návrhu vedení trasy byla snaha komunikaci co nejvíce zahloubit pod úroveň okolního terénu, případně vést komunikaci v tunelu, kde se hluk prakticky nešíří. Značná část trasy je tak vedena v zářezu nebo je uměle vytvořen zářez okolním terénem. Protihlukové valy jako takové tato studie nenavrhuje, ale respektuje je. Projekt stavby Radlické radiály předpokládá vytvoření násypů a terénních útvarů podél trasy v rámci rekultivace okolní zeleně z vytěžené zeminy. Návrh všech opatření respektuje chráněné plochy funkčně a prostorově vymezené k bydlení dle ÚP SÚ hl. m. Prahy.

Protihlukové clony

Podél trasy RR a v kolizních místech byly navrženy protihlukové clony (PHC), jejichž rozmístění, tvar, materiál a výška byly převzaty z předcházejících akustických studií, zpracované pro účely Dokumentace o hodnocení vlivu záměru na ŽP z roku 2008 a následně aktualizovány a doplněny. Celková délka navržených PHC je 3 556 m, výška se pohybuje od 3 do 5 m.

Akustické požadavky na konstrukci protihlukových stěn: Vzduchová neprůzvučnost navržených PHC je ve třídě B2 a měla by být okolo 20 dB. Pohltivost protihlukových stěn musí být ve třídě A4 tedy více jak 11 dB.

keyboard_arrow_up