Konsolidovaná studie MÚK Bucharova – MÚK Butovice

Základní principy pro zadání Konsolidované studie změn oproti DUR 2017 (dále jen Konsolidovaná studie):

  • Cílem Konsolidované studie je sestavit komplexní podklad pro rozhodnutí Rady HMP o změnách řešení stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov ve smyslu Usnesení RHMP číslo 1861 ze dne 1.8.2022.
  • Úkolem Konsolidované studie je koordinace a sjednocení dříve zpracovaných samostatných studií v úseku Radlické radiály mezi MÚK Bucharova a MÚK Jinonice a nalezení nejvýhodnějšího technického a územního řešení nadřazené dopravní stavby, které bude vycházet z principů a závěrů zdrojových studií.
  • S ohledem na nejednoznačné výsledky projednání podkladových studií je nezbytné řešit problém zpracováním variant, jejich vzájemným porovnáním a vícekriteriálním vyhodnocením s doporučením vhodné varianty pro další sledování.
  • Při sestavování variant, na rozdíl od doposud sledovaného požadavku sledujícího integritu přípravy stavby, již nejsou svazující soulady s územním plánem a se Stanoviskem EIA a lze se od nich odchýlit.
  • Řešené území není vymezeno, varianty je nutné pojmout v rozsahu záměrem RR ovlivněného území. Součástí dokumentace jsou tak kromě řešení vlastních objektů Radlické radiály také zásady výhledového řešení souvisejícího území, dokumentující urbanistický kontext stavby RR a její vliv na následnou využitelnost okolního území.
  • Základní východiska jsou dána koncepčními materiály schválenými RHMP. Jedná se zejména o Strategický plán hl. m. Prahy, Dopravní politiku (Plán udržitelné mobility Prahy a okolí), Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, Strategii rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy a další.

Studie vychází z komplexní analýzy území v urbanistických souvislostech. Je principem návrhů variant, že koncepty technických stavebních návrhů jsou podřízeny vztahům k současné urbanistické struktuře a budoucím rozvojovým záměrům v území. Komplexní přístup určuje i charakter studie. Urbanistické výstupy jsou těmi zásadními, technické přílohy jsou svým významem potlačeny. Podrobné průkazy reálnosti lze však odvodit z předchozích dokumentací. Souvislosti enviromentální jsou komentovány pouze textově. To neznamená, že byly opomenuty. Koridor stavby RR je bohatě prozkoumán souvisejícími průzkumy a dokumentacemi v rámci dřívějších fází přípravy. Jejich výsledky byly pro výsledné návrhy brány na zřetel.

keyboard_arrow_up